NAGRADNA IGRA - letna zaloga športnih copat hummel

V času EHF EURO 2018 - evropskega prvenstva v rokometu, bo v vseh trgovinah hummel (Velenje, Ljubljana, Zagreb), kot tudi v spletni trgovini www.hummel.si potekala nagradna igra "Letna zaloga športnih copat hummel".

Nagrada so 3 pari dvoranskih copat hummel ali športni copati hummel v protivrednosti 260 €. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo kupili vsaj (1) par športnih copat hummel v času od 12. 1. 2018 do 28. 1. 2018.

 

Srečni dobitnik je: ERIK SENEGAČNIK

Poglej video žrebanja >> KLIKNI TU!

 

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri
"Letna zaloga športnih copat hummel"

1. člen
(splošne določbe)
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre "Letna zaloga športnih copat hummel"
(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je podjetje Reakt d.o.o., Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje, ID za DDV: SI97628638, matična številka: 3378055000 s svojo podružnico v Zagrebu. Nagradno igro organizira v reklamne namene na področju Republike Slovenije in Hrvaške z znano nagrado/dobitkom.

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.hummel.si/blog/nagradna-igra-letna-zaloga-sportnih-copat-hummel

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen
(namen, kraj in trajanje nagradne igre)
Namen nagradne igre je promocija blagovne hummel in vseh njihovih modelov športnih copat. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka skladno s predpisi o oglaševanju
izdelkov, ki jih daje na slovenski trg organizator nagradne igre.
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in Hrvaške. Nagradna igra traja od petka, 12. 1. 2018 do vključno nedelje, 28. 1. 2018 do 24.00 ure.

3. člen
(pogoji sodelovanja)
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in Hvaške, kot tudi rezidenti teh dveh držav, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

Zaposleni v podjetju REAKT, d. o. o. in v podružnici v Zagrebu, oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.
Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno ali neustrezno poslane podatke ali pošiljke. Nagradna igra se zaključi z žrebom dobitnikov nagrad. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.

4. člen
(način sodelovanja)
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče z nakupom vsaj enega (1) para športnih copat hummel, v eni izmed naših trgovin (Velenje, Ljubljana, Zagreb) ali v spletni trgovini www.hummel.si
V nagradni igri lahko sodeluje posameznik, ki v času trajanja nagradne igre (od 12. 1. 2018 do vključno 28. 1. 2018) kupi najmanj en (1) par športnih ali performance copat znamke hummel.
Nakup se dokazuje z računom.
Izdelke je mogoče kupiti samo v trgovinah hummel, ki se nahajajo na območju Republike Slovenije in Hvaške ali v spletnem centru hummel.si / hummel.hr.

Za uspešno prijavo v nagradno igro, v primeru spletnega nakupa mora posameznik odgovoriti na mail, ki ga prejme po nakupu športnih copat. Za sodelovanje v nagradni igri mora posameznik oddati naslednje podatke:
• Ime & priimek
• Številko spletnega naročila / računa
• Email

Za uspešno prijavo v nagradno igro, v primeru nakupa v fizični trgovini hummel (Velenje, Ljubljana, Zagreb), posameznik odda podatke prodajalki in podpiše račun, ki ga prejme ob nakupu športnih copat. Kopijo računa naj vsak sodelujoči hrani vsaj do do 15. 2. 2018.

Z oddajo vpisanih podatkov se sodelujoči strinja s pravili nagradne igre.
Vsak posamezni račun (številka naročila) se lahko uporabi samo enkrat. Odločitev o razglasitvi računa (oz. več računov) za neveljavnega je diskrecijska pravica organizatorja in je dokončna.
V nagradni igri je mogoče sodelovati večkrat, vendar vsakič z drugo številko računa. Izžrebali bomo samo enega nagrajenca od vseh sodelujočih, tako v Sloveniji, kot v Hrvaški.

5. člen
(nagradno žrebanje in nagrada)
V nagradnem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki so oddali vse potrebne podatke.
Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina) nosijo udeleženci nagradne igre.
Če bodo v oddani manjkajoči ali napačni podatki, bo organizator takšno oddajo razglasil
za neveljavno.

Žrebanje nagrajenca (sodelujejo vsi kupci v Sloveniji in na Hrvaškem) bo v četrtek, 1.2. 2018 na sedežu organizatorja.
Skupaj bo izžreban samo en dobitnik nagrade, ki je: 3 pari dvoranskih copat hummel ali športni / performance copati hummel v protivrednosti 260 € - maloprodajna cena. Pri tem se popusti in akcije izključujejo.
Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih v družbi organizatorja. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala tudi veljavnost prijav sodelujočih. Če izžrebana prijava v nagradno igro ne bo veljavna, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžreban sodelujoči, ki bo ustrezal zahtevam nagradne igre.
O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Nagrade podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili.
Izžrebana bo atraktivna nagrada:
• 3 x dvoranski copati hummel v vrednosti 260 €. Nagrajenec prejme letno zalogo dvoranskih copat (3 pari profesionalnih športnih copat) ali hummel PERFORMANCE / ŠPORTNE copate v protivrednosti 260 € - maloprodajna cena. Pri tem se popusti in akcije izključujejo.)

Protivrednost ni izplačljiva in se tudi ne more uporabiti za nakup drugih izdelkov v hummel trgovinah. Nagrado mora nagrajenec pokoristiti v roku enega leta, v nasprotnem primeru nepokoriščeni del zapade.

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 260 € (z vključenim DDV).
Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost nagrajenca.

6. člen
(obvestilo o nagradi in pošiljanje nagrad)
Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične.
Vsak posameznik, ki bo v nagradni igri sodeloval z nakupom mora originalni račun hraniti do 15. 2. 2018

Če bo posameznik izžreban, bo na e-mail, ki ga je navedel ob prijavi prejel obvestilo o nagradi. Organizator ne odgovarja za napake pri oddanih osebnih podatkih (npr., če je vneseni napačni e-mail naslov).

Nagrajenci so v skladu z Zakonom o dohodnini pred prejemom nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko. Na podlagi prejete davčne številke bo organizator nagrajencu preko e-pošte, poslal obrazec, ki ga je potrebno pravilno izpolnjenega ter originalno podpisanega
poslati nazaj na naslov organizatorja v roku 7 delovnih dni. Če originalno podpisan obrazec z izpolnjeno davčno številko nagrajenca ne bo poslan pravočasno (do datuma, ki bo naveden na obvestilu o nagradi), se nagrada ne bo podelila.

Če se bo po preverjanju računa nagrajenca s strani organizatorja ugotovilo, da na računu ni nakupa športnih copat hummel, izžrebanec izgubi pravico do nagrade.
Če bodo izžrebanci posredovali zahtevane osebne podatke ter davčno številko z originalnim podpisom v dogovorjenem roku in bo račun po pregledu organizatorja ustrezal pogojem, ki so navedeni v tem pravilniku, bo do 9. 2. 2018 na svoj elektronski naslov prejel podrobnosti o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec ne izkoristi celotne vrednosti nagrade, se razlika v vrednosti ne izplača v gotovini. Veljavnost nagrade je od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018.

V primeru vračila izdelka si organizator pridružuje pravico do razveljavitve nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v zgoraj zapisanih primerih ter tudi v primerih, ko:
• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
• nagrajenec ni oddal pravilnih osebnih podatkov in davčne številke.

7. člen
(objava nagrajencev)
Nagrajenec bo objavljen na spletnih straneh www.hummel.si in www.hummel.hr najkasneje v 14 delovnih dneh po zaključku žrebanja. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletnih straneh www.hummel.si in www.hummel.hr oz. na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne
bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

8. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter da jih bo uporabljal izključno za namen, za katerega jih je pridobil. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da se strinja s pravili sodelovanja in dovoljuje, da se njegovi podatki uporabljajo izključno za:
• interno marketinško analizo;
• objavo nagrajencev na spletnih straneh;
• obveščanje o prihodnjih promocijskih aktivnostih in
Organizator se obvezuje, da bo omogočil, da se udeleženci lahko kadarkoli odjavijo z liste prejemnikov promocijskih sporočil, tako da v e-sporočilu to izrecno sporočijo.

9. člen
(dodatne informacije in reklamacije)
Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletnih strani: www.hummel.si in www.hummel.hr. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletnih straneh: www.hummel.si in www.hummel.hr.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov oz. kakršnih koli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre.
Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacija ali vprašanja z nagradami lahko pošljete:
• na naslov organizatorja; velenje@hummel.si
• na elektronski naslov; marketing@hummel.si

Facebook je v tej nagradni igri razbremenjen vsakršne odgovornosti.

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno sodišče v Celju. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Uporabnik se strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Celju.

Velenje, 11. 1. 2018

Dodaj odgovor

Najbolj prodajano