NAGRADNA IGRA s Petrom Polesom

humme NAGRADNA IGRA s Petrom Polesom! Pred prazniki vam ponujamo še eno priložnost, da osvojite lepo hummel nagrado. Peter Poles zelo rad osrečuje ljudi in takšni smo tudi mi. Na naši Facebook strani, smo objavili nagradno igro, v kateri lahko s čisto malo truda osvojiš super hummel nahrbtnik. Kako do nagrade? Beri dalje >>

 

Izžrebali bomo 1 izmed vas, ki boste v komentar pod video te nagradne igre napisali pravilen odgovor na nagradno vprašanje. Nagrado - nahrbtnik hummel AUTHENTIC, bo nagrajenec lahko prvzel v eni od naših trgovin hummel Velenje ali hummel Ljuljana. O prevzemu se z nagrajencem dogovorimo po tem ko nas le-ta kontaktira. Koliko časa ima za to - preberite v navodilih spodaj.

 

NAGRADNO VPRAŠANJE

Dobro si poglej ta video in povej: S katero medobčinsko zvezo, hummel Slovenija dobrodelno sodeluje že kar nekaj let? Ko veste odgovor na vprašanje, sledite navodilom.

Poglej video ▼▼▼, za sodelovanje ☛ KLIKNI TU!

NAGRADNA igra s Petrom Polesom

 

NAVODILA ZA SODELOVANJE

*Všečkaj našo stran (če je še nisi)

*V komentar videa te nagradne igre napiši pravilen odgovor na nagradno vprašanje

*Deli objavo na svojem zidu

*Stori to do enkrat do četrtka, 22. decembra, do polnoči

*Počakaj na žreb in če imaš srečo dobiš en super hummel nahrbtnik!

 

 

1.člen
SPLOŠNI POGOJI

Podjetje Reakt d.o.o., Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje, ID za DDV: SI97628638, matična številka: 3378055000 (v nadaljevanju organizator nagradne igre), organizira nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije z znano nagrado/dobitkom.
2.člen
POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra s Petrom Polesem se prične dne 19.12.2016 ob 14:30 in se zaključi dne 22.12.2016 ob 24:00.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
• dostop do interneta in prenos podatkov;

3. člen

SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri »hummel NAGRADNA IGRA s Petrom Polesom«

4.člen
NAGRADE

Nagrade podarja: Reakt, d.o.o., Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo.

5. člen
NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da na facebook strani https://www.facebook.com/hummel.Slovenija/ všečkajo stran hummel Slovenija in v komentar videa te nagradne igre pravilno odgovorijo na vprašanje. Z izpolnjenima pogojema potrdijo sodelovanje, s čimer organizatorju nagradne igre dovolijo prikazovanje novic na njegovem Facebook profilu (to je pogoj za sodelovanje v nagradni igri).

V primeru, da prejme nagrado oseba mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico zastopati to mladoletno osebo.

 

6. člen
POTEK ŽREBANJA IN PRISTOJNOSTI KOMISIJE

Žrebanje bo potekalo dne 23.12.2016 v prostorih prireditelja nagradne igre – podjetja Reakt, d.o.o..

V žrebanje so vključeni vsi udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, kot so določeni v teh pravilih nagradne igre ter oddajo svoj komentar do zaključka nagradne igre. Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.

Nagrajenec bo o tem, da je bil izžreban, obveščen preko facebook-a na profil, s katerim je sodeloval. Prav tako bodo nagrajenci objavljeni na naši facebook strani - https://www.facebook.com/hummel.Slovenija/ .

Obveščeni mora v roku 5 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi organizatorju nagradne igre prostovoljno posredovati potrebne osebne podatke, ki so navedeni na Obvestilu (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, in telefonsko številko).

Nagrajenec, ki v predpisanem roku ne pošlje podatkov ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen. Tako nagrada ostane nepodeljena. Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži osebni dokument in podpiše izjavo. V skladu z Zakonom o davčnem postopku organizator nagrade ne bo izročil izžrebani osebi, če ne bo pridobil njenih zgoraj navedenih podatkov.

Pravila so obvezujoča za organizatorja Reakt, d.o.o. in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s promocijo in izdajo nagrade ter za vse udeležence, ki z oddajo spletne prijavnice priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopna na spletni strani http://hummel.si/blog/ ter na sedežu organizatorja igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

7.člen

DVIG NAGRADE

Prevzem nagrade se izvede v eni zmed hummel trgovin (Velenje ali Ljubljana), termin prevzema nagrade se uskladi med nagrajencem in organizatorjem nagradne igre.

8. člen
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utegnil utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva oz. kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.

Facebook je v tej nagradni igri razbremenjen vsakršne odgovornosti.

9.člen
PLAČILO DOHODNINE

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade.
10.člen
ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podelitve nagrade v nagradni igri in marketinških akcij (obveščanje o raznih akcijah, dogodkih, neposredno trženje). Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretjim osebam, ponudnikom storitev ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Nagrajenec odgovarja, da so vsi posredovani podatki resnični in točni. Organizator nagradne igre ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je nagrajen, njegovi osebni podatki (ime, priimek in kraj bivanja) in fotografija objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.

Osebni podatki udeležencev, so varovani v skladu s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 10. členom Pravilnika nagradne igre ter v skladu s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov.

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre, podjetje Reakt, d.o.o.. Končni uporabnik, ki je posredoval podjetju Reakt, d.o.o. svoje osebne podatke, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Reakt, d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Podjetje Reakt, d.o.o. je dolžno v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti končnega uporabnika, ki je to zahteval.

Organizator nagradne igre ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v nagradni igri »Osvoji nogavice zase in za svoje prijatelje« za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanja in segmentacije ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Sodelujoči v nagradni igri podjetju dovoljujejo, da za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov (npr. pošta, elektronska pošta, SMS in drugo) uporabljajo pridobljene podatke. Podatke lahko podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oziroma do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.

11.člen
KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridružuje pravico sprememb Pravil nagradne igre v primeru pravnih ali komercialnih razlogov. V primeru sprememb Pravil nagradne igre, bo organizator spremembe objavil na Facebook strani hummel Slovenija. Nadaljevanje sodelovanja nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za strinjanje s spremembami in za sprejem novih pravil.

12.člen
REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno sodišče v Celju. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Uporabnik se strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Celju.

* V Pravilih nagradne igre uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

V Velenju, 19.12.2016

Reakt, d.o.o.

Dodaj odgovor

Najbolj prodajano