Naša trgovina je ODPRTA za vse kupce!

Cenjen stranke,

Pri podrobnem pregledu tolmačenja Odloka o prepovedi prodaji blaga in storitev med 1. in 11. aprilom 2021 ugotavljamo, da nekateri naši izdelki vsebujemo elemente prodaje tehničnega blaga v skladu s Pravilnikom o blagu v členu 2. tč. 5, s čimer se uvrščamo med izjeme omenjenega odloka. Sporočamo vam, da bo trgovina hummel Velenje odprta po običajnem delovnem času.

 

Dodatno pojasnilo:

Zaostritev ukrepov na področju gospodarstva

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike za naslednje dejavnosti:

 • lekarne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 • osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Te dejavnosti se lahko opravljajo brez pogoja testa za zaposlene. Prav tako je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Brez časovne omejitve je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave ter opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev naslednjim dejavnostim, pod pogojem, da se zaposleni enkrat tedensko testirajo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • tržnice, pri čemer se kot izjeme ne šteje prodaja oblačil in obutve na tržnicah,
 • >> prodajalne s tehničnim blagom,

 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Dovoljene so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. V vseh statističih regijah je pri ponujanju in prodaji blaga in storitev potrebno upoštevati oziroma zagotoviti:

 • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
 • vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno stranko.

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil, ponudnik blaga in storitev pa mora zagotoviti upoštevanje števila strank v prostoru.

Trgovski centri morajo:

 • zagotavljati 30 mna posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,
 • imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra mora zagotoviti spoštovanje zgoraj navedenih pogojev.

 

PRAVILNIK

o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje

 1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa blago, za katero mora biti izdana garancija za brezhibno delovanje, pričetek teka garancijskega roka in najkrajše obdobje garancije.

 1. člen

(blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje)

Garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega leta se izda za naslednje vrste blaga:

 1. Proizvodi za gospodinjsko in podobno uporabo, in sicer:

-  plinske naprave za kuhanje, ogrevanje ter hlajenje vode,

-  električni aparati za ogrevanje, klimatizacijo in ventilacijo prostorov,

-  električni aparati za pripravljanje in hrambo hrane,

-  električni aparati za pranje, čiščenje in vzdrževanje,

-  električni aparati za pomivanje,

-  električni aparati za ogrevanje vode,

-  električni aparati za nego telesa,

-  električno orodje,

-  električne črpalke,

-  električni usmerniki, napajalniki in polnilniki akumulatorskih baterij,

-  električni šivalni in pletilni stroji,

-  fotografski aparati,

-  ure, ki se prodajajo kot samostojni merilniki časa,

-  glasbila,

-  gospodinjske tehtnice,

-  hišno, pisarniško in šolsko pohištvo,

-  stavbno pohištvo.

 1. Proizvodi avtomobilske in podobne industrije, in sicer:

-  cestna motorna in priklopna vozila ter vozila s pomožnim motorjem in motorna kolesa,

-  motorji za cestna motorna vozila ter vozila s pomožnim motorjem, ki so dana v promet kot posebni proizvodi,

-  štirikolesniki na motorni pogon, za katere se ne uporabljajo predpisi o homologaciji po predpisih o motornih vozilih,

-  električna vozila in kolesa,

-  kolesa,

-  otroški vozički;

-  otroški avto-sedeži,

-  vodna rekreacijska plovila,

-  gume za cestna motorna in priklopna vozila, vozila s pomožnim motorjem in kmetijske stroje,

-  akumulatorske baterije, razen akumulatorskih baterijskih vložkov splošne rabe.

 1. Stroji in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin, in sicer:

-  kmetijski traktorji in njihovi priklopniki,

-  stroji in naprave za obdelavo in urejanje vrtov, trate in žive meje,

-  stroji in naprave za setev, nego in zaščito rastlin,

-  stroji in naprave za žetev in spravilo pridelkov,

-  stroji in naprave za čiščenje, sortiranje, pakiranje in transport kmetijskih pridelkov,

-  stroji in naprave za pripravljanje in raznašanje živinske krme,

-  oprema za rejo živali za prehrano.

 1. Proizvodi informacijske tehnologije, in sicer:

-  radijska in telekomunikacijska terminalska oprema,

-  radijsko vodene naprave,

-  osebni, dlančni in podobni računalniki,

-  vgradne komponente za osebne in podobne računalnike,

-  periferna oprema, ki se priključuje na osebne in podobne računalnike,

-  računalniška komunikacijska oprema,

-  kalkulatorji in računski stroji,

-  stroji za fotokopiranje in razmnoževanje,

-  navigacijske naprave.

 1. Športna oprema in rekviziti, in sicer:

>> športna oprema in rekviziti, ki imajo lastnost mehanizma,

>>  sestavni deli športne opreme in rekvizitov, ki imajo lastnost mehanizma,

-  športno in lovsko orožje.

 1. Proizvodi s področja radio-komunikacij, avdio- in video-tehnike in naprav, ki se nanje priključujejo, in sicer:

-  radijski in televizijski sprejemniki,

-  naprave za snemanje in reprodukcijo avdio- in video­zapisov vseh formatov,

-  ojačevalniki in pretvorniki signalov,

-  sprejemniki signalov,

-  naprave za daljinsko krmiljenje,

-  sestavni deli za kabelske distribucijske sisteme,

-  naprave za napajanje naprav iz prejšnjih alinej tega odstavka,

-  slušalke,

-  mikrofoni.

 1. Elektro-medicinski pripomočki, namenjeni osebni uporabi, in sicer:

-  naprave za kontrolo in rehabilitacijo sluha,

-  naprave za pomoč slepim,

-  vse vrste ortopedskih in protetičnih mehanizmov,

-  elektro-medicinske naprave za merjenje telesnih parametrov, kot na primer: merilnik srčnega utripa, krvnega tlaka, krvnega sladkorja in podobno,

-  električni aparati, namenjeni izboljšanju zdravstvenega stanja in telesnega počutja.

 1. Naprave za varstvo pred požarom, in sicer:

-  ročni in prevozni gasilni aparati.

 1. Čistilne naprave:

-  male komunalne čistilne naprave do 50 PE.

 1. člen

(rabljeno blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje)

Garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega meseca se izda za naslednje rabljeno blago:

-       cestna motorna vozila,

-       priklopna vozila,

-       vozila s pomožnim motorjem.

 1. člen

(pričetek teka garancije)

Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga potrošniku.

 1. člen

(prehodno obdobje za določene proizvode)

Za blago iz pete in sedemnajste alinee prvega odstavka, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in osme alinee drugega odstavka, druge in devete alinee četrtega odstavka, četrte, osme in devete alinee šestega odstavka, pete alinee sedmega odstavka in prve alinee devetega odstavka 2. člena tega pravilnika proizvajalci izdajo garancijo za brezhibno delovanje najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

 1. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-424/2011/18

Ljubljana, dne 21. februarja 2012

EVA 2011-2111-0098

mag. Radovan Žerjav l.r.

Minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

VIR: Klikni tukaj!

Dodaj odgovor

Najbolj prodajano