Pravni pogoji

Splošna pravila uporabe produktov in storitev informacijske tehnologije, ki jih ponuja družba Reakt, d.o.o., Velenje z dne 1.1.2013

Ta pravila imajo naravo splošnih pogojev poslovanja in določajo pogoje uporabe produktov ter storitev informacijske tehnologije, ki jih ponuja družba Reakt, d.o.o., REAKT, trgovina in komunikacije, d.o.o. Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje, matična št. 3378055000, ID. št. za DDV: SI97628638, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod Srg vpisa: 2008/28559, z osnovnim kapitalom 7.500 evrov (v nadaljevanju: ponudnik). Kadar so pravila uporabe posameznega produkta ali storitve določena posebej, se ta pravila uporabljajo subsidiarno.

1. Člen

Kot produkti in storitve informacijske tehnologije štejejo zlasti aplikacije in druga programska oprema za osebne računalnike, mobilne telefone, tablične računalnike in druge podobne naprave, aplikacije na spletnih straneh oziroma v okviru socialnih omrežij, spletne strani ipd., ki med drugim lahko posredujejo tudi različne promocijske vsebine z naravo neposrednega trženja, itd.  (v nadaljevanju produkti in storitve).

2. Člen

Uporaba ponudnikovih produktov in storitev brez sprejema teh pravil ni dovoljena. S pričetkom uporabe produktov in storitev se šteje, da oseba, ki jih uporablja, soglaša s temi pravili.

3. Člen

Uporabnik v skladu s temi pravili predstavlja osebo, ki uporablja produkte in storitve na katere se nanašajo ta pravila ali jih je uporabljala v preteklosti in je sprejela pravila bodisi izrecno bodisi na podlagi določil Obligacijskega zakonika o splošnih pogojih poslovanja ali drugega predpisa. Vse pravice uporabnika in dolžnosti ponudnika, ki jih določajo ti splošni pogoji, se nanašajo zgolj na uporabnike, kot jih določa ta odstavek.

4. Člen

S trenutkom, ko uporabnik sprejme ta pravila, ne glede na način njihovega sprejetja, zavezujejo uporabnika glede vseh ponudnikovih produktov in storitev, ki jih uporabnik že uporablja ali ki jih bo uporabljal v prihodnje. Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik ta pravila kadarkoli spremeni, če jih predhodno objavi na spletni strani www.hummel.si ali njeni podstrani, spremenjena pravila pa lahko pričnejo veljati najprej en mesec po njihovi objavi.

5. Člen

Ponudnik ali njegovi dobavitelji hummel International A/S in/ali Dip`n Grip je praviloma imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na produktih in storitvah, ki jih ponuja in imetnik morebitnih drugih pravic intelektualne lastnine. Na podlagi teh pravil se ponudnik ne odpoveduje tem pravicam ter jih ne omejuje, prav tako pa jih ne prenaša na uporabnika. Kadar je nosilec materialnih ali moralnih avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine na produktih in storitvah druga oseba ali kadar se produkti in storitve uporabljajo v povezavi s produkti in storitvami druge osebe, ponudnik ne daje jamstev v zvezi z uporabo teh produktov.

6. Člen

S sprejemom teh pravil se uporabnik produktov ali storitev zavezuje, da jih bo uporabljal na zakonit in legitimen način in za doseganje zakonitih in legitimnih namenov. Kadar ima uporabnik z uporabo produktov ali storitev možnost sporočati svoje mnenje ali objavljati druge vsebine (fotografije, filmi ipd.), se zavezuje, da vsebine ne bodo škodovale dobremu imenu ponudnika ali žalile čustev drugih uporabnikov ter tretjih oseb ali posegale v njihove pravice.

7. Člen

Ponudnik lahko kadarkoli preneha ponujati produkte in storitve, ne da bi moral o tem prej obvestiti uporabnika.

8. Člen

Ponudnik ni dolžan zagotavljati dostopnosti produktov in storitev, če prihaja do njihovega nedelovanja zaradi nedelovanja infrastrukture, storitev ali programske opreme drugih oseb, od katerih je odvisno delovanje ponudnikovih produktov in storitev ali zaradi napak v produktih in storitvah.

9. Člen

Ponudnik lahko produkte ali storitve kadarkoli spremeni, kar vključuje tudi možnost samodejne posodobitve oziroma spremembe programske opreme, ki jo je potrebno prenesti na naprave uporabnika. Če pri tem nastanejo stroški zaradi prenosa preko infrastrukture za prenos podatkov, te stroške trpi uporabnik.

10. Člen

Ponudnik ne zagotavlja, da bodo produkti in storitve delovale na strojni in programski opremi uporabnika. Kadar so v zvezi s posameznimi produkti in storitvami navedene strojne in programske zahteve, so navedene zgolj informativno.

11. Člen

Ponudnik ne zagotavlja, da so informacije, ki jih uporabnik pridobi s pomočjo produktov in storitev pravilne, popolne, natančne oziroma posodobljene, kar vključuje tudi vsebine tretjih oseb in oglasna sporočila.

12. Člen

Kadar je v okviru uporabe produktov ali storitev mogoče hraniti določene podatke, ponudnik ne zagotavlja, da bodo ti podatki hranjeni trajno. Uporabnik prevzema riziko izbrisa takšnih podatkov. Podatki, ki jih uporabnik vnese v produkt ali storitev, so lahko shranjeni v nezaščiteni obliki ali se v taki obliki prenašajo preko infrastrukture za prenos podatkov. Uporabnik prevzema tveganje za zlorabo podatkov, ki bi jo povzročile tretje osebe.

13. Člen

Ponudnik uporabniku v zvezi s produkti in storitvami ni dolžan nuditi pomoči pri njihovi uporabi, kar velja tudi v primeru, ko ponudnik objavi telefonske številke ali druge kontaktne podatke za pomoč uporabnikom.

14. Člen

Uporabnik se strinja, da lahko produkti in storitve prikazujejo oglasna sporočila ponudnika ali tretjih oseb.

15. Člen

Za vsebino oglasnih sporočil tretjih oseb ter druge vsebine tretjih oseb ponudnik ne odgovarja. Uporabnik se zaveda, da so lahko te vsebine žaljive, neprimerne ali drugače posegajo v osebnost uporabnika, kljub temu, da si bo ponudnik v razumnem obsegu prizadeval takšne vsebine preprečiti.

16. Člen

V primeru, da se produkti in storitve uporabljajo v povezavi s socialnimi omrežji ali drugimi podobnimi storitvami, kjer ima uporabnik ustvarjen račun oziroma profil z javno dostopnimi podatki, uporabnik dovoljuje, da se na tem profilu objavijo podatki o uporabi aplikacije ter oglasna sporočila ponudnika. V kolikor pravila socialnega omrežja ali druge storitve to omogočajo, lahko uporabnik prepreči objavljanje takšnih podatkov.

17. Člen

Če obstaja sum, da uporabnik krši določila teh pravil ali predpisov ali če pride do zlorabe produkta ali storitve s strani tretje osebe lahko uporabnik brez predhodnega opozorila odstrani vsebine, ki jih je s pomočjo aplikacije ali storitve objavil ali hranil uporabnik ali tretja oseba. Dodatno lahko ponudnik v teh primerih brez predhodnega obvestila uporabniku prepove ali dejansko onemogoči uporabo produktov in storitev.

18. Člen

Ponudnik storitev ni odgovoren za nikakršno škodo, ne glede na njeno obliko, ki bi nastala uporabniku zaradi uporabe ali nedelovanja produktov in storitev ali zaradi ponudnikovega ravnanja v nasprotju s to pogodbo, razen kadar na podlagi teh pravil izrecno prevzema določeno dolžnost oziroma kadar pravice do odškodnine ni mogoče omejiti ali izključiti na podlagi prisilnih predpisov.

19. Člen

Za pravno razmerje med ponudnikom in uporabnikom se uporablja slovensko pravo, za reševanje sporov v zvezi s tem razmerjem je pristojno sodišče v Velenju

Najbolj prodajano